طرح های ویژه | منطقه ماشین

پکیج

مقدماتی

تومان
0
99
  • تعداد خودرو: ۱
  • مدت استفاده از خودرو: ۷ روز

پکیج

استاندارد

تومان
2
49
  • تعداد خودرو های ویژه: ۳
  • مدت استفاده از خودرو: ۷ روز

پکیج

ویژه

تومان
19
99
  • تعداد خودرو های ویژه: ۱۰
  • مدت استفاده از خودرو: ۱۴ روز